Research and monitoring for and with raptors in Europe
May 2010 - May 2015

You are here

Home » Monitoring Questionnaire FOR Raptors

Submission #230

Thu, 2013-04-04
Slovakia
Monitoring Aquila pomarina in Slovakia
1993
2016
National
Slovakia
Raptor Protection of Slovakia (RPS)
Civil (NGO)
30
No
Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina)
Regular breeder
Yes
20-50%
20-50%
Yes
No
No
No
  • Special Protection Areas (SPAs)
  • Areas protected by national law (national parks, protected landscape areas etc.)
Yes
Areas without protection - free country
No
Yes
1993
2016
Yes
1993
2016
Yes
1993
2016
Yes
1993
2016
Yes
1993
2016
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Forest and tree loss and degradation
Forestry (intensification, deforestation, selective logging)
Disturbance
1993
2016
No
No
No
No
Yes
Total count
Annually
No
Total count
Annually
No
No
No
Yes
Annually
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
Yes
2011
2016
No
No
No
No
Yes
1993
2016
No
No
Yes
1993
2016
Yes
2000
2016
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
Yes
No
Annually
Yes
State Nature Conservancy of Slovak Republic
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
Yes
Working Group on Aquila pomarina
No
0
30
>80%
20,000
Danko Š, Chavko J & Karaska D 1995a: Správa o činnosti Skupiny pre ochranu dravcov a sov SOS za rok 1993 [Report on the Activity of the Group on Protection of Birds of Prey and Owls in the Slovak republic in 1993]. Buteo 7: 109–121. [In Slovak with English summary]
Danko Š, Chavko J & Karaska D 1995b: Správa o činnosti Skupiny pre ochranu dravcov a sov SOS za rok 1994 [Report on the Activity of the Group on Protection of Birds of Prey and Owls in the Slovak republic in 1994]. Buteo 7: 132–148. [In Slovak with English summary]
Danko Š, Meyburg B-U, Bělka T & Karaska D 1996: Individuelle Kennzeichnung von Schreiadlern Aquila pomarina: Methoden, bisherige Erfahrungen und Ergebnisse, 209–243. In: Meyburg B-U & Chancellor RD (eds): Eagle Studies, WWGBP, Berlin, London & Paris, 549.
Danko Š, Karaska D & Chavko J 2000: Správa o činnosti Skupiny pre ochranu dravcov a sov Slovenskej ornitologickej spoločnosti za rok 1995 [Report on the activity of the Group on Protection of Birds of Prey and Owls of the Slovak Society for Ornithology in 1995]. Tichodroma 13: 227–250. [In Slovak with English summary]
Danko Š, Mihók J & Fuňák M 2008: The latest results of ringing the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) in Slovakia. Slovak Raptor Journal 2: 73–75.
Dravecký M 2006: Orol krikľavý (Aquila pomarina). Správa za rok 2005. [Lesser spotted eagle (Aquila pomarina). The Annual report 2005] Dravce a sovy 2(2): 15. [In Slovak]
Dravecký M 2007: Orol krikľavý (Aquila pomarina). Správa za rok 2006. [Lesser spotted eagle (Aquila pomarina). The Annual report 2006]. Dravce a sovy 3(1): 7. [In Slovak].
Dravecký M 2008: Orol krikľavý (Aquila pomarina). Správa za rok 2007. [Lesser spotted eagle (Aquila pomarina). The Annual report 2007]. Dravce a sovy 4(1): 6. [In Slovak].
Dravecký M 2009: Orol krikľavý (Aquila pomarina). Správa za rok 2008. [Lesser spotted eagle (Aquila pomarina). The Annual report 2008]. Dravce a sovy 5(1): 8. [In Slovak].
Dravecký M 2010: Orol krikľavý (Aquila pomarina) [Lesser spotted eagle (Aquila pomarina)].Dravce a sovy 6(1): 5. [In Slovak]
Dravecký M 2011: Orol krikľavý (Aquila pomarina) [Lesser spotted eagle (Aquila pomarina)]. Dravce a sovy 7(1): 7. [In Slovak]
Dravecký M 2012: Orol krikľavý (Aquila pomarina) [Lesser spotted eagle (Aquila pomarina)]. Dravce a sovy 8(1): 4–5. [In Slovak]
Dravecký M, Danko Š & Siryová S 2006: Orol krikľavý. Lesser Spotted Eagle. Ochrana dravcov
na Slovensku, Bratislava, 24. [In Slovak and English]
Dravecký M, Maderič B, Šotnár K, Danko Š, Harvančík S, Kicko J, Karaska D, Vrlík P, Vrána J, Balla M, Boucný D & Kišac P 2008a: Lesser spotted eagle (Aquila pomarina) colour ringing program and its first results in the period 2000–2008 in Slovakia. Slovak Raptor Journal 2: 27–36. DOI: 10.2478/v10262-012-0016-4.
Dravecký M, Sellis U, Bergmanis U, Dombrovski V, Lontkowski J, Maciorowski G, Maderič B, Meyburg B-U, Mizera T, Stój M, Treinys R & Wójciak J 2008b: Colour ringing of the Spotted Eagles (Aquila pomarina, Aquila clanga and their hybrids) in Europe – a review. Slovak Raptor Journal 2: 37–52. DOI: 10.2478/v10262-012-0017-3.
Dravecký M, Danko Š, Obuch J, Kicko J, Maderič B, Karaska D, Vrána J, Šreibr O, Šotnár K, Vrlík P & Bohačík L 2008: Diet of the lesser spotted eagle (Aquila pomarina) in Slovakia. Slovak Raptor Journal 2: 1–18. DOI: 10.2478/v10262-012-0014-6.
Dravecký M 2000: Niekoľko poznámok k výskytu orlov krikľavých (Aquila pomarina) v centrálnej
časti Volovských vrchov [Some notes to occurrence of the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) in the central part of the “Volovské vrchy“ Mts]. Natura Carpatica 41: 153–156. [In Slovak with English summary]
Dravecký M 2004: Békászó sasok (Aquila pomarina) fészkelésének és a fészkelőhelyekre ható
negatív tényezők monitoringja kelet Szlovákiában [Monitoring, breeding and impact of negative
factors on breeding biotopes of the Lesser Spotted Eagles (Aquila pomarina) in Eastern Slovakia], 25. In: Anonymus (ed): Absztrakt kötet MME VI. Tudományos Ülése, 2004. Október 29–31, Debrecen. MME HBCS, Debrecen, 116. [In Hungarian]
Dravecký M 2004: Poznatky z monitoringu, početnosti a ochrany orla krikľavého (Aquila
pomarina) z východnej časti územia Slovenského krasu [Findings from monitoring, abundance and
conservation of the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) from eastern part of the Slovak Karst], 145–155. In: Maníková M (ed): 30 rokov výskumu a ochrany prírody Slovenského krasu. Zborník referátov a prezentácií z konferencie konanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia CHKO Slovenský kras 19.–20. novembra 2003 v Rožňave. ŠOP SR, Správa NP Slovenský kras & ZO SZOPK Makatanhan Oyate, Brzotín & Moldava nad Bodvou, 186. [In Slovak with English abstract]
Dravecký M 2004: Praktické poznatky z využitia umelých hniezdnych podložiek a stabilizácie
hniezd u orla krikľavého (Aquila pomarina) na východnom Slovensku [Practical notes on the use
of artificial nests and nest securing of the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) in Eastern Slovakia], 15. In: Sedláček O (ed): Sborník abstraktů z konference „Dravci a sovy 2004“, 24.–26. 9.
2004, Mikulov na Moravě. SOVDS, Mikulov, 40. [In Slovak]
Dravecký M 2004: Zahniezdenie páru orla skalného (Aquila chrysaetos) v hniezdach orla krikľavého (Aquila pomarina) na východnom Slovensku [Breeding of the Golden Eagle (Aquila chrysaetos) pair in nests of the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) in Eastern Slovakia], 24. In: Sedláček O (ed): Sborník abstraktů z konference „Dravci a sovy 2004“, 24.–26. 9. 2004, Mikulov na Moravě. SOVDS, Mikulov, 40. [In Slovak]
Karaska D & Danko Š 2002: Orol krikľavý (Aquila pomarina) [The Lesser Spotted Eagle (Aquila
pomarina)], 195–197. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku.
Birds distribution in Slovakia. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summary]
Kicko J 2005: Monitoring a dohľadávanie hniezdnych párov orla krikľavého (Aquila pomarina)
v Horehronskom podolí, dohľadávanie obsadených hniezd, krúžkovanie mláďat, stabilizácia hniezd
v rámci PZ orla krikľavého na Slovensku [Monitoring and mapping of breeding pairs of the Lesser
Spotted Eagle (Aquila pomarina) in the “Horehronské podolie“ basin, searching of occupied
nests, ringing of chicks, securing of nests within the Conservation Program for the Lesser Spotted Eagle in Slovakia]. Záverečná správa, 5 [Depon. in Správa NP Muránska planina, Revúca] [In Slovak]
Kicko J 2005: Náčrt vplyvu veternej kalamity na subpopuláciu orla krikľavého (Aquila pomarina)
na hornom Pohroní [Illustration of the windstorm influence on subpopulation of the Lesser Spotted
Eagle (Aquila pomarina) in the upper area of the “Hron“ river]. Folia faunistica Slovaca 10(8):
35–36. [In Slovak with English abstract]
Kicko J 2006: Występowanie orlika krzykliwego Aquila pomarina w dolinie środkowego i górnego
Hronu, centralna Słowacja [Occurrence of the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) population in the Middle- and Upper-Hron river valley (central Slovakia)], 175–176. In: Mizera T & Meyburg B-U
(eds): Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila
pomarina. Materiały międzynarodowej konferencji, Osowiec, 16–18 września 2005. Biebrzański
Park Narodowy, Osowiec, Poznań & Berlin, 268. [In Polish with English summary]
Kicko J 2006: Hniezdenie myšiaka lesného (Buteo buteo) a orla krikľavého (Aquila pomarina) na
okraji mesta [The nesting of the Common Buzzard (Buteo buteo) and the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) on the edge of the city]. Dravce a sovy 2(2): 37. [In Slovak with English summary] Kicko J 2006: Niekoľko výsledkov z monitorovania hniezdenia orla krikľavého v NAPANT-e
[Several results from monitoring of the Lesser Spotted Eagle during breeding in the Low Tatras
National Park], 24. In: Stloukal E (ed): Zborník abstraktov z konferencie 12. Feriancove dni. Faunima, Bratislava, 61. [In Slovak]
Kicko J 2006: Prvé výsledky sčítania orla krikľavého (Aquila pomarina) na strednom a hornom
Pohroní [The first results of the Lesser Spotted Eagle´s (Aquila pomarina) census in central and
upper “Pohronie“ region], 25–26. In: Kropil R (ed): Aplikovaná ornitológia 2005 a 2006. Zborník
abstraktov zo 17. a 18. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej vo Zvolene 15.–16. 9. 2005 a 8.–9. 9. 2006. Technická univerzita Zvolen v spolupráci
so ŠOP SR Banská Bystrica, Zvolen, 52. [In Slovak]
Kicko J 2006: Realizácia aktivít Programu záchrany orla krikľavého na Pohroní a južnom Liptove
[Implementation of the Conservation Programme´s activities for the Lesser Spotted Eagle in “Pohronie“ and in southern part of “Liptov“ region]. „Zelený projekt 2006“, záverečná správa, 8. [Depon. in Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava] [In Slovak]
Kicko J 2007: Časový priebeh aktivít na hniezde orla krikľavého (Aquila pomarina) [Time behaviour
of activities on the nest of the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina)], 17–18. In: Kropil R
& Lešo P (eds): Aplikovaná ornitológia 2007 Zborník abstraktov z 19. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 14.–15. septembra 2007.
Technická univerzita Zvolen v spolupráci so ŠOP SR Banská Bystrica, Zvolen, 32. [In Slovak] CA
Kicko J 2008: Prehľad výsledkov z monitoringu orla krikľavého (Aquila pomarina) v roku 2008 [Review of the monitoring results of the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) in the 2008], 24. In: Kropil R & Lešo P (eds): Aplikovaná ornitológia 2008. Zborník abstraktov z 20. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 5.–6. 9. 2008. Technická univerzita, Zvolen, 29. [In Slovak]
Kicko J 2008: Monitoring a ochrana orla kriklavého (Aquila pomarina) na strednom Slovensku
[Monitoring and conservation of the lesser spotted eagle in Slovakia]. Dravce a sovy 4(2):
7. [In Slovak with English summary]
Kicko J 2010: Aj orly kriklavé sú predmetom vykrádania [Lesser spotted eagles also subject of
robbery]. Dravce a sovy 6(1 ): 37. [In Slovak]
Kicko J 2010: Ako hladat krúžkované jedince v populácii orla kriklavého? Stav prekrúžkovania
populácie orlov kriklavých na Liptove a Pohroní [How to search for ringed specimens in the lesser
spotted eagle population?]. Dravce a sovy 6(2):12–13. [In Slovak with English summary]
Kicko J 2010: Stav prekrúžkovania populácie orla kriklavého – prvé skúsenosti a výsledky
[Number of ringed birds in population of lesser spotted eagles – first experiences and results],
35. In: Stloukal E (ed), Zborník abstraktov z konferencie 16. Feriancove dni 2010, Bratislava,
9.–10. 12. 2010 [Abstract proceedings from conference 1 6th Ferianc days 2010, Bratislava,
December 9–10, 201 0]. Faunima, Bratislava 62. [In Slovak]
Kicko J & Devecka V 2010: Prípady zranení a vrodená vada u orla kriklavého (Aquila pomarina)
z roku 2009 [Cases of injury and inborn disability in the lesser spotted eagle (Aquila pomarina)
in 2009]. Tichodroma 22: 95–96. [In Slovak]
Kicko J & Vrlík P 2009: Pocetnost orla kriklavého (Aquila pomarina) v Národnom parku
Nízke Tatry a niektoré zaujímavosti z biológie a ekológie druhu [Abundance of lesser spotted
eagles (Aquila pomarina) in Nízke Tatry National Park and some notes to species biology and
ecology], 207–21 2. In: Turis P & Vidlicka L (eds), Príroda Nízkych Tatier 2. Zborník referátov
a posterov z konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výrocia vyhlásenia Národného
parku Nízke Tatry [Nature ofNízke Tatry Mts 2. Proceedings from conference organized on occasion of 30 year anniversary of Nízke Tatry National Park]. Správa Národného parku Nízke
Tatry, Banská Bystrica, 260. [In Slovak with abstract in English]
Maderič B 2000: Označovanie populácie orla krikľavého (Aquila pomarina) farebnými krúžkami
na území Slovenska [Marking of the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) population with
colour rings in Slovakia]. Buteo 11: 183. [In Slovak with English summary]
Maderič B 2005: Orol krikľavý (Aquila pomarina). Správa za rok 2004 [Lesser Spotted Eagle (Aquila
pomarina). Report from 2004]. Dravce a sovy 1(1): 9. [In Slovak]
Maderič B 2008: O osude mláďaťa orla krikľavého z Laboreckej vrchoviny [About destiny of
the Lesser Spotted Eagle chick from “Laborecká vrchovina“ highlands]. Dravce a sovy 4(1): 20–21. [In Slovak with English summary]
Maderic B 2010: Názov druhu: Orol kriklavý (Aquila pomarina) [Species name: lesser spotted
eagle (Aquila pomarina)], 6–1 0. In: RPS (ed), Aktualizácia definovania priaznivého
stavu vybraných druhov dravých vtákov [Update of favourable species status of some raptor
species]. Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava, 32. [In Slovak]
Programme Monitoring of Aquila pomarina in Slovakia done by Working Group on Aquila pomarina is working in these years and it it will continue in next years.